Alapfogalmak és adatok

A jelenleg érvényes törvényi szabályozás alapján.

 • A honlap tulajdonosa és az adatkezelő, aki az adatkezelést, az adatfeldolgozást vagy az adatmegsemmisítést végzi:

Arebmus Kft., a honlap tulajdonos

Adatkezelésre és az adatok megismerésére jogosult személy(ek):

Arebmus Kft., a honlap tulajdonosa

Lengyel Gábor, webmester

 • Érintett, felhasználó:
  Minden, a honlapot látogató, azt használó személy

 • Kezelt személyes adat:
  Nincsen kezelt adat

 • Adattovábbítás:
  A honlap tulajdonosa nem végez adattovábbítást.

Cookie-k (sütik) kezelése

A cookie-k a felhasználók merevlemezére automatikusan továbbított olyan fájlok, amelyek megkönnyítik az internetes oldalon való navigációt és az internetes oldal-látogatási statisztikák elkészítését. Ezeket a fájlokat a honlap webszervere a felhasználó számítógépének merevlemezére telepít annak későbbi azonosítása érdekében.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A honlap, a technológiájából adódóan, a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el és olvas vissza. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, a felhasználó böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

A weboldalra jellemző cookie-k az úgynevezett „Átmeneti (session) cookie” és „állandó (persistent) cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől, csupán tájékoztatni kell őket ezek meglétéről.

Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, a weboldal cookie adatkezelése körével kapcsolatban:

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 • Az érintettek köre:
  A honlapot használó valamennyi érintett.

 • Az adatgyűjtés célja:
  A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Egyéb cookie-k esetén az érintett kérésére azonnal törli a honlap tulajdonosa.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
  Az adatokat a honlap tulajdonosa és a tárhely-szolgáltató, valamint ezek munkatársai kezelhetik, az adatkezelési szabályok és alapelvek tiszteletben tartásával.

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők megfelelő beállítás menüpontjában.

 • Az adatkezelés jogalapja:
  Az érintettektől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

 

ADATBIZTONSÁG

A honlapot kiszolgáló szerverek a

droMAX
Lengyel Gábor e.v.
+36 70 306 24 01

ugyfelszolgalat@dromax.hu

(továbbiakban: tárhely-szolgáltató) szervertermében kerültek elhelyezésre.

A tárhely-szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás).

 • Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége).

 • Változatlansága igazolható (adatintegritás).

 • A jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A tárhely-szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A tárhely-szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • A titkosságot:
  Megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.

 • A sértetlenséget:
  Megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

 • A rendelkezésre állást:
  Gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A tárhely-szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A honlap tulajdonosa a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A honlap tulajdonosa tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő, különösen: a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, és az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató informatikai rendszere véd többek között:

 • a számítástechnikai csalás;

 • a kémkedés;

 • a számítógépvírusok;

 • a spam-ek;

 • a hack-ek;

 • és egyéb támadások ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a fentiekben: Info tv.)

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019.07.01.-től visszavonásig érvényes. Verziószám: v1.0